SG Green Residential Project - District 8, HCMC
 • SG Green Residential Project - District 8, HCMC

  Looking for investors for this housing project:

   

  1/ Land Area: 4,520 m2

  2/ Land Status: Private, Clean with Red Book

  3/ City Plan: Allowed to build apartment building

  4/ Project Legal Status: 1/500 approval

  5/ Offer: looking for serious investment partner for up to 90% share of the project.

  6/ Owner: Saigon Green Company

   

  Contact / Liên hệ

  Upload File / Kèm Hồ Sơ

  Thanks for submitting! Cảm ơn đẫ gửi!

  Disclaimer: All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to Central Saigon Development Co., (Central Saigon) - a subsidiary of Ltd SaoKhue Investment & Trade Promotion Corp (SaoKhue). Information contained herein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubt its accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessing the relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only, exclusively for Central Saigon clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribe for securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may be altered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of Central Saigon. Any unauthorised publication or redistribution of Central Saigon reports is prohibited. Central Saigon will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arising by reason of any person using or relying on information in this publication. VinaForum, Central Saigon and SaoKhue logo are trade marks of Central Saigon and SaoKhue. All othermarks displayed on this document are the property of their respective owners, and the use of such logos doesnot imply any affiliation with or endorsement of Central Saigon.

   

  Miễn trừ trách nhiệm. Tất cả tư liệu trình bày trong báo cáo này, trừ khi có những ghi chú cụ thể, thuộc tác quyền và độc quyền sử dụng của Công ty TNHH Phát Triển Saigon Trung Tâm (Saigon Trung Tâm) - một thành viên của Công ty CP Xúc tiến Thương mại & Đầu tư SaoKhue (SaoKhue). Thông tin sử dụng trong báo cáo, bao gồm những dự đoán, được thu thập từ các nguồn thông tin mà chúng tôi cho là đáng tin cậy tính đến thời điểm phát hành. Chúng tôi không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Độc giả có trách nhiệm tự đánh giá sự tương quan, độ chính xác, tính toàn vẹn và độ cập nhật của những thông tin trong ấn phẩm này. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích thông tin, dành riêng cho các khách hàng và đội ngũ chuyên gia của Saigon Trung Tâm, và không được sử dụng hay xem như một lời chào mời hay ngỏ ý chào mời để mua hay bán hay đăng ký chứng khoán hoặc các công cụ tài chính khác. Tất cả tư liệu này đều được bảo lưu bản quyền và toàn bộ tài liệu hay nội dung trong đó hay bất kỳ bản sao nào của nó không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào, chuyển tiếp, sao lưu hay phát tán đến bất kỳ bên nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Saigon Trung Tâm. Nghiêm cấm mọi hành vi phát hành ấn phẩm không ghi rõ bản quyền hay chuyển tiếp báo cáo nghiên cứu của Saigon Trung Tâm. Saigon Trung Tâm sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này. Tên và logo VinaForum, Central Saigon, SaoKhue là nhãn hiệu của Công ty Saigon Trung Tâm và Công ty CP Xúc tiến TM & ĐT SaoKhue . Tất cả các dấu hiệu khác được hiển thị trên tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng và việc sử dụng các logo đó không ngụ ý bất kỳ liên kết nào với hoặc sự thừa nhận sở hữu của Saigon Trung Tâm.